Recykling odpadów tekstylnych

Od­bie­ra­my i pod­da­je­my re­cy­klin­go­wi od­pa­dy z wie­lu grup ma­te­ria­ło­wy­ch oraz z róż­ny­ch eta­pów pro­duk­cji - ścin­ki z kro­ju, kraj­ki brze­go­we, reszt­ki przę­dz, włók­na.

O firmie

Od momentu rozpoczęcia naszej działalności staramy się poddać recyklingowi jak największą ilość odpadów tekstylnych.

Obsługujemy zarówno duże zakłady przemysłowe jak również niewielkie przedsiębiorstwa produkcyjne. Współpracujemy ze szwalniami, przędzalniami, producentami mebli tapicerowanych i tkanin technicznych.

Recykling odpadów tekstylnych jest możliwy zarówno w przypadku materiałów syntetycznych (poliester, poliamid, polipropylen) jak również naturalnych (wełna, bawełna, len).

Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia umożliwiające nam odbiór oraz transport odpadów.

Skup odpadów

Kupujemy odpady oraz surowce tekstylne w postaci plątanek, ścinek materiałowych oraz resztek magazynowych. Interesują nas zarówno włókna naturalne np: wełna, len, bawełna jak również syntetyczne poliester, poliamid, akryl.

Utylizacja

Odpady, które nie mogą zostać poddane recyklingowi poddajemy odzysko­wi ter­micz­ne­mu. Ofe­ru­je­my usłu­gę od­bio­ru oraz utylizacji odpadów.

Sprzedaż materiałów

W swojej ofercie posiadamy szereg materiałów tekstylnych. Sprzedajemy zarówno odpady powstające przy produkcji włókien jak również ścinki z krojowni.

Dbamy o lepsze jutro

10330 ton Odpadów tekstylnych poddaliśmy odzyskowi
130 ton Odpadów odzyskanych miesięcznie
87360 Mwh oszczędzonej energii rocznie

Co zrobimy z Twoimi odpadami?

Ścinki oraz surowce z produkcji tekstylnej

Materiały pozostające po produkcji takie jak ścinki tkanin, przędza, włókna, mogą trafić do odzysku w firmie Polfibra

Nowe życie dla materiałów

Ze zużytych materiałów tworzymy włókno, które stanowi podstawę dla wytworzenia przędzy. Z niej powstaje gotowa tkanina, które daje drugie życie wcześniej zużytym materiałom.

Odpady trafiają do Polfibra

Sta­ra­my się pod­dać odzy­sko­wi jak naj­więk­szą ilo­ść od­pa­dów. W przy­pad­ku ma­te­ria­łów gdzie recykling tekstyliów nie jest moż­li­wy ofe­ru­je­my atrak­cyj­ne wa­run­ki uty­li­za­cji.